Disclaimer | Privacy bepaling

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Als wij het hierna over gegevens hebben, bedoelen wij uw persoonsgegevens. Hieronder wordt u geïnformeerd over hoe wij omgaan met uw gegevens, waarvoor wij uw gegevens verwerken en met wie wij uw gegevens delen. Aan de hand van al deze informatie kunt u als persoon direct of indirect worden geïdentificeerd. Op grond van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) [EU/2016/679] zijn wij verplicht u deze informatie te verstrekken.

Leest u daarom de volgende informatie aandachtig door.

Wij verwerken de gegevens zowel binnen als buiten de Europese Unie. Bij de gegevensverwerking nemen wij de wettelijke privacybepalingen in acht.

Opmerking over de doorgifte van gegevens van derden door u aan Opel Finance NV : Indien u persoonsgegevens over uw echtgenoot, partner, verwanten of andere derden (bijvoorbeeld borgen) aan ons doorgeeft, bent u verantwoordelijk voor de inachtneming van de toepasselijke privacybepalingen. In voorkomend geval is toestemming van deze personen voor de doorgifte van de gegevens noodzakelijk.

Wie wij zijn

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking zoals hier beschreven is Opel Finance NV, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam (Hierna verwezen als “wij”).

Onze Data Privacy Officer (functionaris voor gegevensbescherming)

Wij hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. U kan de Functionaris contacteren op: Opel Finance NV, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

Waar uw gegevens worden verkregen en hoe deze worden gebruikt

Als u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. dat u zich niet registreert of anderszins informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die door uw browser naar onze server worden doorgestuurd. Voordat u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden bezoekt, verzamelen we de volgende toegangsgegevens die we om technische redenen nodig hebben om onze website te kunnen weergeven en de stabiliteit en veiligheid van deze website te garanderen. Deze toegangsgegevens omvatten het IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de inhoud van het verzoek (bijvoorbeeld de naam van de specifiek bezochte website), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de verwijzende URL (eerder bezochte pagina), browsertype en -versie, besturingssysteem.

Daarnaast zullen we ook uw persoonsgegevens ontvangen als u per e-mail contact met ons opneemt. Persoonsgegevens in deze context omvatten bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer (hierna “contactgegevens”).

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij in het kader van de zakelijke relatie van u of uit bovengenoemde bronnen ontvangen hebben met het volgende doel en op basis van volgende wettelijke basis:

In het kader van de afweging van de verschillende belangen - legitieme belangen (Art. 6, paragraaf 1, sub f van de AVG):

Waar nodig verwerken wij uw gegevens om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen. Daartoe streven we in het bijzonder naar de volgende legitieme belangen:

  • Het testen en optimaliseren van processen voor de behoeftenanalyse en direct klantcontact, en maatregelen met betrekking tot klantenloyaliteit en verhoogde servicekwaliteit;
  • Om de IT-beveiliging en IT-activiteiten van de bank te garanderen, met name de beveiliging van de website (zie hierboven onder “Waar uw gegevens vandaan komen en hoe deze worden gebruikt”).

In het kader van het vervullen van precontractuele en contractuele verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder b van de AVG):

  • Wanneer u contact met ons opneemt (per e-mail), wordt de door u verstrekte informatie verwerkt met het oog op het verwerken en invullen van de contactaanvraag.
  • Voor het sluiten, het verwerken, de administratie en de uitvoering van de contractuele relatie alsook voor de doeleinden van customer service inclusief het opnemen van telefoongesprekken, chats, e-mails en andere contactverzoeken;

In het kader van de toestemming die u hebt verstrekt (artikel 6, par. 1a, AVG):

Voor bepaalde verwerkingen van persoonlijke data (bijvoorbeeld in de context van contacformulieren of het gebruik van cookies) informeren we u apart en vragen we expliciet uw toestemming voor zulke verwerking (bijvoorbeeld voor marketing doeleinden).

  • Het staat u vrij te allen tijde uw verleende toestemming in te trekken met effect voor de toekomst.

Met wie worden uw gegevens gedeeld (ontvanger) en waar de ontvangers zich bevinden

Binnen de bank en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt toegang tot uw gegevens alleen verleend aan die werknemers die deze informatie nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Verwerkers die door ons worden ingeschakeld, kunnen ook gegevens voor dit doeleinde verkrijgen. Dit zijn bedrijven in de categorieën klantenservice, IT-services, telecommunicatie, advies en consulting, en verkoop en marketing. Deze gegevens zullen worden verwerkt binnen de Europese Unie.

Buiten de bank wordt informatie over u alleen doorgestuurd naar derden wanneer een wettelijke basis zoals vermeld onder “Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?” van toepassing is, of als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensoverdracht of als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens door te sturen. Als uw vraag ( per e-mail) betrekking heeft op een contract voor autoverzekering, zullen wij uw gegevens delen met onze samenwerkingspartners voor verzekeringsproducten.

Hoe lang wij uw gegevens opslaan

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. In het algemeen zullen uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de klantrelatie. Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse wettelijke administratieplichten op basis van het Burgerlijk Wetboek en fiscale wetgeving op basis waarvan een aantal gegevens gedurende zeven jaar bewaard dienen te worden.

Om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om onjuiste of frauduleuze acties aan te pakken), wordt logbestandinformatie gedurende een maximale periode van 14 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd (zie hierboven “Waar uw gegevens vandaan komen en hoe deze worden gebruikt”). Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, zijn vrijgesteld van de verwijderingsverplichting totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

Uw rechten

Met betrekking tot uw gegevens en onze verwerking van uw gegevens hebt u de volgende rechten:

  • recht op inzage van de betreffende persoonsgegevens ex artikel 15 AVG;
  • recht op rectificatie ex artikel 16 AVG;
  • recht op verwijdering van gegevens ex artikel 17 AVG;
  • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens ex artikel 18 AVG; en
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens ex artikel 20 AVG.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u zich rechtstreeks tot ons richten onder bovengenoemde contactgegevens (zie hierboven onder "wie wij zijn"). Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit ex artikel 77 AVG. Contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens volgens Art. 21 AVG

U hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, e AVG (verwerking van gegevens in openbaar belang) en artikel 6, lid 1, f AVG (gegevensverwerking op basis van afweging van belangen). Dit is ook van toepassing op profilering zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 4 AVG.

Als u een bezwaar indient, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Heb ik een verplichting om gegevens te verstrekken?

In het kader van onze website moet u de persoonsgegevens verstrekken die vereist zijn voor het gebruik van onze website om technische of IT-beveiligingsredenen. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunt u onze website niet gebruiken.

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. Anders kan uw aanvraag niet worden verwerkt.

Worden mijn gegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering (scoren)?

In de regel maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op grond van Art. 22 AVG of profilering in het kader van toegang tot onze website, of als u per e-mail contact met ons opneemt. Als dergelijke processen in geïsoleerde gevallen worden gebruikt, wordt u afzonderlijk op de hoogte gebracht, als dit wettelijk verplicht is.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die vanaf een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker aan het surfen is. Ze worden gebruikt om de interactie met een site vast te leggen. Ze bevatten anonieme gegevens die niet schadelijk zijn voor uw computer of mobiele apparaat.

Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.

Onze website gebruikt “sessie”-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door u af te melden. Klik op de relevante link:

BEZWAAR: GOOGLE TRACKING, GOOGLE INC.
(https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl&sig=ACi0TCga0mUi2ruqGN4Tie_8X7Cd8hW3kYGFEp4LsU2sVYtntFeApUKb3ToTOj8AYQMN8w2NA-4o7somAGAXQrPWXvY2p0iiEw#display_optout)

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld wanneer u op de bovenstaande bezwaarlinks klikt. Gelieve dit cookie niet te verwijderen, omdat het ons informeert over uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc’s gebruikt, dient u in elke browser op de links te klikken.

Wij maken gebruik van het digitalAudience pixeltag om statistieken en inzichten te verzamelen betreffende het gebruik van onze website en dienstverlening. De informatie die wij ontvangen is geaggregeerd, en niet herleidbaar tot een individu. Meer informatie over het digitalAudience pixel tag kunt u hier vinden.

Hier kan u uw cookies wijzigen via de instellingen:

Instellingen Cookies

VERKLARING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("de AVG") in werking in Europa.

In het kader van de AVG vindt u bijgevoegd een nieuwe verklaring tot gegevensbescherming. Gelieve aandachtig door te nemen op welke wijze Opel Finance NV en onze vertrouwde partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Uw persoonlijke gegevens worden op veilige en beveiligde wijze behandeld, in overeenstemming met de huidige en aankomende wetgeving inzake gegevensbescherming. 
Lees hier de volledige 'Veklaring tot gegevensbescherming': 

VERKLARING TOT GEGEVENSBESCHERMING.PDF

CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of privacy statement, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen met Opel Finance NV, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland. Heeft u vragen over onze producten of diensten? U vindt onze contactgegevens terug op de homepage (www.opelfinance.nl), zowel voor vragen over uw lopende contract als bij interesse in een nieuw af te sluiten contract.

KLACHTENPROCEDURE

Wij doen er alles aan om uw financiering zorgeloos te laten verlopen en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht over Opel Finance of een van onze partners, laat het ons weten. Stuur een brief naar Opel Finance NV, Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam. Zodra we uw klacht hebben ontvangen stellen we alles in het werk om uw klacht in behandeling te nemen en u te voorzien van een antwoord dan wel verwachte termijn waarop wij een antwoord kunnen geven.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt dit klachtenloket bereiken via www.kifid.nl of telefonisch +31 (0)70 333 8999.